Voorwaarden klantenkaart

Lidmaatschap Lucardi Klantenkaart

 

KIN Netherlands BV, (handelsnaam: Lucardi Juwelier), gevestigd in Den Haag, Nederland (hierna te noemen ‘Lucardi’) is verantwoordelijk voor de Lucardi Klantenkaart en beheert de spaarpunten die bij iedere aankoop met een geldige Lucardi Klantenkaart worden bijgeschreven op jouw account. Lidmaatschap van de Lucardi Klantenkaart betekent dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Dit doe je door je aan te melden in de winkel of op www.lucardi.nl/klantenkaart. Iedereen van 16 jaar of ouder die inwoner is van Nederland,  België of Duitsland kan lid worden van de Lucardi Klantenkaart. Het lidmaatschap is gratis.

 

Het sparen van punten

Voor elke aankoop waarbij je een geldige Lucardi Klantenkaart aan de kassa van een Lucardi winkel laat zien of die je online doet in de webshop van Lucardi, waarbij je inlogt met het account waarop de klantenkaart geregistreerd is, worden punten op jouw persoonlijke account bijgeschreven ter waarde van 5% over de aankoopwaarde. Punten die niet worden omgezet in een korting op een volgende aankoop in de winkel, vervallen na 12 maanden. Een Lucardi klantenkaart punt heeft een waarde van €1,-.

 

Het verzilveren van punten

Gespaarde punten bij Lucardi kunnen direct omgezet worden in een korting bij een volgende aankoop. Gespaarde punten zijn minimaal een jaar geldig. Na een jaar word je geïnformeerd dat je punten binnenkort zullen gaan vervallen. Je krijgt dan nog de gelegenheid om deze in te leveren gedurende een bepaalde periode. Wanneer je binnen deze periode je punten niet inlevert, zullen deze vervallen en worden afgeboekt van je account. Punten kunnen niet ingewisseld worden voor contant geld. Wanneer je een artikel retourneert dat geheel of gedeeltelijk is betaald met klantenkaart punten, krijg je de waarde van deze klantenkaart punten terug als punten op je kaart.

 

Informatie

Een extra service voor Lucardi Klantenkaart leden is dat je regelmatig informatie ontvangt over producten en diensten van Lucardi en dat je wordt uitgenodigd voor speciale promotie acties. Indien je aangemeld bent voor de nieuwsbrief kan je deze informatie per mail ontvangen. Tevens kan er per post informatie naar je toe gezonden worden. Uit kostenoverwegingen kan Lucardi bepaalde informatie en uitnodigingen uitsluitend per e-mail sturen.

 

Gegevensbescherming

Een van de voorwaarden van het lidmaatschap is dat je enkele persoonsgegevens achterlaat. Het gaat om naam, postcode, huisnummer en emailadres. Jouw persoonlijke gegevens zullen uitsluitend voor administratieve en direct marketing doeleinden worden verzameld en gebruikt overeenkomstig deze voorwaarden. Alleen wanneer jij je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief ontvang je promotionele acties van Lucardi. Elke nieuwsbrief biedt de mogelijkheid om je af te melden. Als je niet aangemeld bent voor de nieuwsbrief zullen wij je alleen service mails sturen voor informatieve doeleinden.

Als je vragen hebt over gegevensbescherming, kan je contact opnemen met onze klantenservice: telefonisch via 070-3766361 of per e-mail [email protected]

 

Verlies van de kaart en aansprakelijkheid

Bij verlies van je Lucardi Klantenkaart kan je een nieuwe kaart aanvragen. Als je schade ondervindt en je Lucardi hiervan niet meteen of helemaal niet op de hoogte hebt gesteld, is Lucardi slechts aansprakelijk indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Lucardi of haar vertegenwoordigers.

 

Beëindiging

Je kunt jouw lidmaatschap van de Lucardi Klantenkaart te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. Lucardi kan deze overeenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. In dergelijk geval zal je recht hebben op een tegoedbon naar evenredigheid van je openstaande puntensaldo. Een beëindiging om dringende reden zal onaangetast blijven. Er is sprake van dringende reden ingeval van een ernstige niet-naleving van deze algemene voorwaarden door je (bijv. gebruik van de Lucardi Klantenkaart in strijd met deze algemene voorwaarden) of ingeval van overmacht, waardoor Lucardi deze overeenkomst of een deel hiervan niet kan nakomen, zoals, zonder beperking, brand, overstroming, burgerlijke verstoringen, blokkades of andere arbeidsconflicten of acties , handelingen, beperkingen, voorzieningen, verboden of maatregelen van enigerlei aard vanwege plaatselijke of centrale of andere overheden en calamiteiten. Beëindiging dient schriftelijk te geschieden. Na afloop van de opzegtermijn, of ingeval van een beëindiging om dringende reden, na ontvangst van de opzeggingsbrief, ben je verplicht de Lucardi Klantenkaart onbruikbaar te maken en mag je er geen gebruik meer van maken.

 

Wijzigingen aan de Lucardi Klantenkaart of de voorwaarden

Lucardi behoudt zich het recht voor om het Lucardi Klantenkaart met inachtneming van een redelijke termijn- of indien aantoonbaar sprake is van een geldige reden, ook zonder (opzeg)termijn-  te beëindigen, te wijzigen of te veranderen, waarbij jouw belangen naar redelijkheid zullen worden gewaarborgd. Lucardi behoudt zich voorts het recht voor om deze voor om deze voorwaarden te veranderen of te wijzigen voor zover dat nodig is voor een eenvoudige en veilige administratie en met name ter preventie van misbruik. Van eventuele veranderingen zal je vooraf schriftelijk op de hoogte worden gesteld op het adres dat je het laatst aan ons hebt doorgegeven. Een verandering wordt geacht door je te zijn aanvaard indien je niet binnen één maand na datum poststempel bezwaar maakt tegen de in dit artikel 9 bedoelde kennisgeving of indien jij jouw Lucardi Klantenkaart na het verstrijken van die maand nog gebruikt. Lucardi zal je hier specifiek op wijzen in de betreffende kennisgeving over de verandering in de voorwaarden.

 

Overige bepalingen

Als je vragen hebt over de Lucardi Klantenkaart, kan je contact opnemen met onze klantenservice: telefonisch via 070-3766361 of per e-mail [email protected]

Een momentje, we updaten jouw winkelmand!

loading..